Volume 1 (2017)

Volume 1 (2017)

S.V. Zelentsov, V.I. Lebedev, S.D. Plekhovich, D.V. Ovsianikov, D.A. Fomichev
DOI : 10.18572/2619-0141-2017-1-1-2-13
 

A.V. Dolganov, O.Y. Chernyaeva, E.N. Lyutova , V.M. Kyashkin, K.N. Nishchev
DOI : 10.18572/2619-0141-2017-1-1-14-19

V.N. Emel’yanenko, V.V. Turovtsev, Yu.A. Fedina
DOI : 10.18572/2619-0141-2017-1-1-20-25

V.L. Stolyarova
DOI : 10.18572/2619-0141-2017-1-1-26-30

P.E. Goryunova, A.V. Markin, N.N. Smirnova, L.A. Smirnova, S.D. Zaitsev
DOI : 10.18572/2619-0141-2017-1-1-31-34

I. Zvereva, R. Kremnev, V. Sirotov, I. Rodríguez-Iznaga, M.-A. Hernández, V. Petranovskii
DOI : 10.18572/2619-0141-2017-1-1-35-41

E.N. Bulanov, A.V. Knyazev, M.I. Lelet
DOI : 10.18572/2619-0141-2017-1-1-42-47

D.V. Pushkin, K.V. Nastenko, M.O. Karasev
DOI : 10.18572/2619-0141-2017-1-1-48-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *